Regulamin sklepu internetowego motusxd.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTUSXD.PL 

 

Regulamin określa zasady prowadzenia Sklepu internetowego Motusxd.pl, w tym zasady składania zamówień. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego Motusxd.pl.  

 

I. DEFINICJE 

 

Zwroty i wyrażenia używane w niniejszym Regulaminie i pisane wielką literą mają znaczenie nadane im poniżej: 

 1. Autoryzowany serwis – przedsiębiorca zatwierdzony przez Sprzedawcę i świadczący na rzecz Kupującego Usługi dodatkowe; Lista autoryzowanych serwisów dostępna jest tutaj.   

 1. Cena – wynagrodzenie brutto należne Sprzedawcy z tytułu zawarcia Umowy Sprzedaży; 

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce; 

 1. Formularz kontaktowy - Usługa Elektroniczna umożliwiająca Użytkownikowi przesyłanie wiadomości do Sprzedawcy i kontakt z nim drogą elektroniczną; 

 1. Formularz Zamówienia - Usługa Elektroniczna umożliwiająca Użytkownikowi zawarcie Umów Sprzedaży na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta; 

 1. Formularz zgłoszenia Oddaj starą i kup nową - Usługa Elektroniczna umożliwiająca Użytkownikowi przesłanie do Sprzedawcy oferty sprzedaży hulajnogi elektrycznej, Użytkownika; 

 1. Formularza zgłoszenia Autoryzowanego serwisu - Usługa Elektroniczna opisaną w pkt XX Regulaminu, polegającą na umożliwieniu Przedsiębiorcy zainicjowanie kontaktu ze Sprzedawcą w przedmiocie uzyskania statusu Autoryzowanego serwisu; 

 1. Karta Produktu – informacja o Produkcie znajdująca się w Sklepie internetowym, stanowiąca jednocześnie informację o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia; 

 1. Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz wszelkie akty wykonawcze; 

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; na potrzeby niniejszego Regulaminu za Konsumenta uważa się również Przedsiębiorcę na prawach konsumenta; 

 1. Konto - Usługa Elektroniczna będąca jednocześnie usługą cyfrową, która umożliwia Użytkownikowi korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym zapisanie i edycję danych Użytkownika oraz danych dotyczących składanych i realizowanych Zamówień, jak również korzystanie z Listy życzeń; 

 1. Koszyk – Usługa Elektroniczna umożliwiająca Użytkownikowi stworzenie listy Produktów według jego wyboru, łączne złożenie Zamówienia na jeden lub zbiorczo na więcej Produktów i wyświetlenia łącznej Ceny za Produkty dodane do Koszyka; 

 1. Kupujący – Użytkownik, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży; 

 1. Lista życzeń - Usługa Elektroniczna umożliwiająca Użytkownikowi zapisanie Produktów w jednym miejscu i ewentualnie dodanie ich do Koszyka lub wygenerowanie linku umożliwiającego osobom trzecim wgląd w Produkty umieszczone na Liście życzeń; 

 1. Newsletter - Usługa Elektroniczna umożliwiająca Użytkownikowi otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail informacji handlowych, w tym informacji o Produktach lub Usługach znajdujących się w Sklepie internetowym, Promocjach, itp.;  

 1. Partner – podmiot, z którym Sprzedawca współpracuje w zakresie sprzedaży Produktów lub świadczenia Usług Elektronicznych lub Usług dodatkowych; 

 1. Polityka prywatności – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę oraz informacje o plikach cookies, dostępny w Sklepie internetowym; 

 1. Porównywarka - Usługa Elektroniczna umożliwiająca Użytkownikowi porównanie specyfikacji wybranych Produktów oraz dodanie ich do Koszyka;  

 1. Przedsiębiorca podmiot dokonujący czynności prawnej ze Sprzedawcą, który nie jest Konsumentem; 

 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; 

 1. Recenzje - Usługa Elektroniczna umożliwiająca Użytkownikowi umieszczenie w Sklepie internetowym opinii o zakupionym Produkcie;  

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego motusxd.pl określający m.in. prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego i zasady świadczenia Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę; 

 1. RG Media – autoryzowany serwis Produktów prowadzony przez Mariusz Zieja RG MEDIA, ul. Kolejowa nr 132, 28-500 Kazimierza Wielka, NIP 6551704421, REGON 260192245; 

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy motusxd.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://motusxd.pl; 

 1. Sprzedawca - BAREL Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 
  (ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000390731, NIP 6793069891, nr REGON 12156789400000; 

 1. Struś Motuś - Usługa Elektroniczna umożliwiająca Użytkownikowi prowadzenie korespondencji ze Sprzedawcą za pośrednictwem chatu; 

 1. Treści – wszelkie elementy, które tworzą Sklep internetowy, w tym w szczególności elementy tekstowe, graficzne, dźwiękowe; 

 1. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych - umowa o świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych w Sklepie internetowym, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem na warunkach określonych w Regulaminie; 

 1. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem są Produkty dostępne  w Sklepie internetowym Sprzedawcy; 

 1. Usługa dodatkowa – odpłatna usługa dostępna w ofercie Sprzedawcy, związana z zamawianym Produktem; 

 1. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu internetowego, zgodnie z Umową o świadczenie Usług Elektronicznych.  

 1. Ustawa o prawach Konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta wraz z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi; 

 1. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Sklep internetowy lub korzystająca z jego funkcjonalności; 

 1. Zamówienie oświadczenie woli Kupującego wyrażające wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość z wykorzystaniem Sklepu internetowego, w którym to Zamówieniu określone są istotne postanowienia Umowy Sprzedaży takie jak Produkty i Usługi dodatkowe, Cena, sposób zapłaty, warunki dostawy, dane Kupującego i Sprzedawcy; 

 1. Promocja – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia Usług bądź Usług Elektronicznych uregulowane w odrębnych regulaminach zamieszczonych w Sklepie internetowym; 

 1. Produkt rzecz ruchoma znajdująca się w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży. 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 1. Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny jest pod adresem https://motusxd.pl 

 1. Regulamin określa w szczególności: warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego, zasady zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży, zasady świadczenia Usług Elektronicznych. 

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym z Usług Elektronicznych jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika Regulaminu. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna dla korzystania ze Sklepu internetowego.  

 1. Treści prezentowane w Sklepie internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie są ofertą w myśl art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego. 

 1. Użytkownik może w każdym czasie i bez ponoszenia kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odesłania zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego w zakładce Regulamin sklepu oraz pobrać go lub sporządzić jego wydruk.  

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić ciągłe i prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za zakłócenia lub błędy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego jeśli wynikają one z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności w razie niespełnienia przez niego wymogów technicznych opisanych w punkcie IV poniżej 

 1. Sprzedawca wdrożył adekwatne środki techniczne i organizacyjne odpowiadające poziomowi zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych opisanych w Regulaminie. 

 1. Sprzedawca uprawniony jest do zawieszenia możliwości korzystania przez Użytkownika ze Sklepu internetowego w razie jeśli korzysta on z niego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub dostarcza treści bezprawne.  

 1. Sprzedawca może czasowo zawiesić funkcjonowanie Sklepu internetowego w celu przeprowadzenia prac mających na celu poprawę jego funkcjonalności lub naprawę usterek i błędów w jego funkcjonowaniu. 

 1. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez Partnerów, zasady i warunki korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty. 

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego możliwe jest 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu 

 

III. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ  

 

 1. Użytkownik może skontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:  

 • pisemnie na adres: ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków,  

 • telefoniczne pod numerem: 12 889 99 35 w godz. 8:00 – 16:00, 

 • za pośrednictwem Strusia Motusia (chatu dostępnego w Sklepie internetowym), przy czym odpowiedzi na wiadomości udzielane są w godz. 8:00-15:00. 

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Produkt należy odesłać na adres: RG Media, ul. Kolejowa 138, 28-500 Kazimierza Wielka.  

 1. W przypadku konieczności dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy, Produkt należy przesłać na adres: RG Media, ul. Kolejowa 138, 28-500 Kazimierza Wielka. 

 

IV. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO MOTUSXD.PL 

 

 1. W celu korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:  

 • urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet; 

 • aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS, prawidłowo zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML 5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 7.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 10.0 lub nowszej, Opera w wersji 10.0 lub nowszej, włączoną obsługę Java Script oraz cookies (zwykle domyślnie włączona w przeglądarce). 

 1. W celu skorzystania z Newslettera, Konta, Formularza kontaktowego, Formularza Zamówienia, Formularza Oddaj Stara i Kup Nową, Formularza zgłoszenia Autoryzowanego serwisu, wymagane jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego adresu e-mail.  

 1. W celu skorzystania z niektórych funkcjonalności może być wymagane posiadanie przez Użytkownika programu umożliwiającego zapisywanie i odczytywanie plików w formacie PDF.  

 1. W celu skorzystania z niektórych Usług Elektronicznych konieczne jest również posiadanie telefonu z aktywnym numerem umożliwiającym odbieranie lub wykonywanie połączeń telefonicznych.  

 1. W celu zachowania bezpieczeństwa zalecane jest, aby urządzenie, z którego korzysta Użytkownik było wyposażone w: 

 • wszelkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej; 

 • oprogramowanie antywirusowe; 

 • skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall). 

 

 

V. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM ZE SKLEPU INTERNETOWEGO  

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny Regulaminem, prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy, Partnerów oraz osób trzecich.  

 1. Zabrania się Użytkownikowi wprowadzania do Sklepu internetowego danych nieprawdziwych, wprowadzających w błąd, jak również SPAMu (niezamówionych informacji handlowych) 

 1. Zabrania się Użytkownikowi wykorzystywania Sklepu internetowego w sposób naruszający interes lub dobre imię Sprzedawcy, jak również w sposób zakłócający lub uniemożliwiający jego funkcjonowanie.  

 1. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

 1. W razie naruszenia ppkt 1 – 4 powyżej, Sprzedawca może zawiesić tymczasowo korzystanie ze Sklepu internetowego przez Użytkownika (w szczególności poprzez zawieszenie dostępu do Konta) lub całkowicie usunąć Konto, o czym poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną. 

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego ze Sprzedawcą lub kontakt za pośrednictwem e-mail może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik. 

 1. Korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu internetowego i z Usług Elektronicznych jest związane z typowymi zagrożeniami dotyczącymi korzystania z sieci Internet, takimi jak ich m.in. kradzież danych osobowych, piractwo, phishing, SPAM, złośliwe oprogramowanie, itp. 

 

VI. USŁUGI ELEKTRONICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ SPRZEDAWCĘ 

 

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego następujące nieodpłatne Usługi Elektroniczne: 

 1. Koszyk;  

 1. Lista życzeń;  

 1. Konto;  

 1. Porównywarka;  

 1. Formularz Zamówienia;  

 1. Formularz kontaktowy;  

 1. Struś Motuś;  

 1. Newsletter;  

 1. Recenzje;  

 1. Formularz zgłoszenia Oddaj starą i kup nową; 

 1. Formularza zgłoszenia Autoryzowanego serwisu. 

 1. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania Produktu do Koszyka i trwa do czasu złożenia Zamówienia lub przez okres 30 dni od dnia dodania Produktu do Koszyka, o ile Użytkownik ma włączone w przeglądarce, z której korzysta odpowiednie pliki cookies umożliwiające podtrzymanie sesji (tj. zapamiętanie dodania Produktu do Koszyka przez Użytkownika również po zamknięciu przeglądarki). Dodanie Produktów do Koszyka nie gwarantuje ich dostępności.  

 1. Korzystanie z Listy życzeń możliwe jest wyłącznie z poziomu zalogowanego Użytkownika (posiadającego Konto) i rozpoczyna się z chwilą dodania Produktu do Listy życzeń oraz trwa do czasu zakończenia korzystania z Listy życzeń lub przez okres 30 dni od dnia dodania Produktu do Listy życzeń, o ile Użytkownik ma włączone w przeglądarce, z której korzysta odpowiednie pliki cookies umożliwiające podtrzymanie sesji (tj. zapamiętanie dodania Produktu do Listy życzeń przez Użytkownika również po zamknięciu przeglądarki). Dodanie Produktów do Listy życzeń nie gwarantuje ich dostępności.  

 1. O ile w niniejszym Regulaminie nie wskazano inaczej, Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych zawarta jest w momencie rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z danej Usługi Elektronicznej i trwa co do zasady do czasu zakończenia przez Użytkownika korzystania z tej Usługi Elektronicznej. 

 1. Sprzedawca udostępnia również możliwość skorzystania z usług świadczonych przez osoby trzecie, w tym Partnerów. Użytkownik korzystając z ww. usług zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania warunków świadczenia tych usług, do których odniesienie znajduje się przy danej usłudze.  

 1. Reklamacje związane z Usługami Elektronicznymi Użytkownik może składać pisemnie na adres: ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków lub drogą elektroniczną na adres: sklep@motusxd.pl.  

 1. Sprzedawca rozpatruje reklamacje związane z Usługami Elektronicznymi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Brak odpowiedzi na reklamację jest równoznaczny z uznaniem jej za zasadną.  

 1. W celu usprawnienia rozpatrzenia reklamacji zalecane jest, aby Użytkownik wskazał jakiej Usługi Elektronicznej dotyczy reklamacja, na czym polega błąd/problem oraz ewentualnie z jakiej przeglądarki i w jakiej wersji korzysta.  

 

VII. NEWSLETTER  

 

 1. W Sklepie internetowym możliwe jest zapisanie się na Newsletter umożliwiający otrzymywanie przez Użytkownika m.in. informacji handlowych, informacji marketingowych o Produktach i Usługach oraz o Sklepie internetowym i Sprzedawcy.  

 1. Zapisanie się na Newsletter możliwe jest za pośrednictwem wtyczki wewnętrznej dostępnej w Sklepie internetowym po wpisaniu swojego imienia oraz adresu e-mail oraz po wyrażeniu odpowiednich zgód marketingowych.  

 1. Zapisanie się na Newsletter możliwe jest również podczas zakładania Konta poprzez wybranie stosownej opcji przy rejestracji.  

 1. Korzystanie z Newslettera rozpoczyna się z chwilą kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny przesłany przez Sprzedawcę drogą elektroniczną. Link aktywacyjny jest ważny przez okres 7 dni. Jeśli Użytkownik zapisał się na Newsletter przy rejestracji Konta, korzystanie z Newslettera rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia rejestracji zgodnie z zasadami opisanymi w pkt IX ppkt 5-6 poniżej. 

 1. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych w zakresie Newslettera zawarta jest na czas nieokreślony. Każda ze Stron może w każdej chwili ją wypowiedzieć wysyłając stosowne oświadczenie drugiej Stronie w formie pisemnej lub elektronicznej.  

 1. Rezygnacja z Newslettera możliwa jest również poprzez kliknięcie w link znajdujący się w stopce każdej wiadomości e-mail przesyłanej w ramach Newslettera o treści „Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas wiadomości, kliknij tutaj”.

 

VIII. RECENZJE  

 

 

 1. W Sklepie internetowym możliwe jest przeglądanie Recenzji dotyczących Produktów zamieszczanych przez innych Użytkowników lub zamieszczanie własnych Recenzji.  

 1. Umieszczenie Recenzji odbywa się za pomocą udostępnionego w Sklepie internetowym formularza, po wskazaniu przez Użytkownika: oceny Produktu, tytułu Recenzji, treści Recenzji (komentarz). Możliwe jest również dołączenie zdjęcia w formacie .png, .jpg, .gif.  

 1. Sprzedawca weryfikuje Recenzje wyłącznie pod kątem zamieszczania w nich treści bezprawnych, wulgaryzmów, itp. Sprzedawca nie weryfikuje Recenzji pod kątem tego, czy Użytkownik, który ją zamieścił, kupił Produkt u Sprzedawcy i faktycznie z niego korzystał. Użytkownicy dokonując zakupu Produktów nie powinni sugerować się treścią Recenzji.  

 1. Niezależnie od powyższego Użytkownik zamieszczając Recenzję oświadcza, że zakupił Produkt od Sprzedawcy oraz korzystał z niego, a jego Recenzja jest obiektywna.  

 1. Sprzedawca nie zamieszcza Recenzji ani nie zleca zamieszczania Recenzji sporządzanych przez osoby, które nie korzystały z Produktów.  

 1. Sprzedawca nie usuwa ani nie odmawia umieszczenia Recenzji, które w jego ocenie są dla niego niekorzystne.  

 1. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych w zakresie Recenzji jest zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z formularza Recenzji i trwa do momentu jej przesłania lub do momentu zaprzestania korzystania z formularza.  

 

IX. ZAKŁADANIE KONTA 

 

 1. Usługa Elektroniczna Konto jest dostępna dla wszystkich Użytkowników po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym.  

 1. W celu założenia Konta Użytkownik musi wskazać swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz ustalić hasło. Wymagane jest, aby hasło spełniało następujące wymagania:  

 • składało się z 8 do 72 liter lub cyfr,  

 • zawierało minimalnie 1 cyfrę i 1 dużą literę.

 1. Zakładając Konto Użytkownik może również wyrazić zgody marketingowe.  

 1. Założenie Konta jest możliwe po zaakceptowaniu Regulaminu oraz Polityki prywatności 

 1. Po zarejestrowaniu Konta Użytkownik otrzyma automatyczną wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie założenia Konta poprzez kliknięcie w przesłany drogą e-mail link aktywacyjny. Jeśli Użytkownik nie otrzymał wiadomości, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM lub skontaktowanie się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: sklep@motusxd.pl. 

 1. Umowa wchodzi w życie z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika założenia Konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany drogą e-mail.  

 1. Umowa Konta jest zawierana na czas nieokreślony. Użytkownik może w każdej chwili ją wypowiedzieć (usunąć Konto), bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, wysyłając do Sprzedawcy oświadczenie na adres e-mail: sklep@motusxd.pl. Z oświadczenia powinno wynikać, że Użytkownik wyraża wolę usunięcia Konta. Konto jest usuwane przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Użytkownika. 

 1. Po założeniu Konta Użytkownik ma możliwość logowania się do Konta, wprowadzania zmian w danych osobowych Użytkownika podanych podczas procesu rejestracji, składania Zamówień przy wykorzystaniu Konta.  

 

X. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 

 

 1. Zamówienia mogą być składane zarówno przez Użytkowników zalogowanych (posiadających Konto), jak i niezalogowanych (nieposiadających Konta).  

 1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy dokonać wyboru Produktu lub Produktów dodając je do Koszyka. Kupujący może również dodać do Koszyka w odniesieniu do danego Produktu Usługi dodatkowe.  

 1. Po skompletowaniu Produktów w Koszyku Kupujący klika przycisk „Kasa”, który przenosi go do Formularza Zamówienia.  

 1. Kupujący dokonuje wyboru czy składa Zamówienie jako gość (Użytkownik nieposiadający Konta) czy po zalogowaniu się do Konta.  

 1. Kupujący w celu złożenia Zamówienia powinien uzupełnić Formularz Zamówienia według komunikatów wyświetlających się na stronie. Kupujący zobowiązany jest podać dane osobowe oraz informacje oznaczone jako niezbędne w celu złożenia Zamówienia, w tym również dokonać wyboru Metody wysyłki oraz sposobu płatności. Konieczna jest akceptacja Regulaminu oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką prywatności.  

 1. Po uzupełnieniu Formularza zamówienia w podsumowaniu możliwe jest wpisanie kodu rabatowego, o ile Kupujący takim dysponuje oraz widoczna jest łączna Cena za Produkty i Usługi dodatkowe oraz ewentualne koszty wysyłki, o ile w karcie Produktu nie wskazano, iż dostawa jest bezpłatna. 

 1. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.  

 1. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę”Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranych Produktów i Usług dodatkowych (w tym korekty, usuwania błędów). W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie internetowej. Weryfikacji, korekty lub usunięcia błędu można również dokonać kontaktując się ze Sprzedawcą na adres e-mail: sklep@motusxd.pl (również po otrzymaniu potwierdzenia Zamówienia, w takiej sytuacji Sprzedawca koryguje Zamówienie i przesyła potwierdzenie Zamówienia po korekcie do Kupującego).  

 1. W zależności od wybranego przez Kupującego sposobu płatności, Kupujący może zostać przekierowany na stronę zewnętrznego dostawcy usług płatniczych w celu dokonania zapłaty. Zapłata stanowi zaliczkę za zamówione Produktu i Usługi dodatkowe, które zostaną zaliczone na poczet Umowy Sprzedaży z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia Zamówienia. 

 1. Potwierdzenie Zamówienia zostaje wysłane Kupującemu wraz z Regulaminem Sklepu internetowego w formacie PDF na wskazany przez niego adres e-mail, niezwłocznie po jego weryfikacji przez Sprzedawcę. Kupujący może również zwrócić się do Sprzedawcy o przesłanie kopii potwierdzenia Zamówienia (np. w razie jego przypadkowego usunięcia).  

 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia Zamówienia.  

 1. Umowa Sprzedaży może być zawarta w języku polskim. 

 1. Sprzedawca jest uprawniony do odmowy przyjęcia Zamówienia (odmowy przyjęcia oferty zawarcia Umowy lub Umów Sprzedaży), o czym poinformuje Kupującego niezwłocznie. Sprzedawca zwraca Kupującemu dokonane przez niego płatności w terminie 14 dni od dnia przesłania Kupującemu informacji o odmowie przyjęcia Zamówienia.  

 1. W stosunku do Kupujących będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w całości lub w części bez podawania przyczyny, w terminie do 14 dni od dnia przesłania potwierdzenia Zamówienia. Przedsiębiorcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.  

 1. Sprzedawca może kontaktować się z Kupującym w celu informowania go o statusie realizacji Umowy Sprzedaży.  

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług dodatkowych. Treść zawieranych umów jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy. 

 

XI. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI 

 

 1. Ceny wszystkich Produktów i Usług wskazane w Karcie Produktu są cenami brutto podawanymi w złotych polskich. Ceny brutto nie zawierają kosztów dostawy Produktów. 

 1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące metody płatności za Towary lub Usługi:  

 • Płatność BLIK,  

 • Płatność kartą płatniczą,  

 • Płatność u kuriera odliczoną kwotą,  

 • PayU – raty 0%.  

 1. Jeśli płatność się nie powiodła, konieczne jest złożenie nowego Zamówienia, a nieopłacone Zamówienie zostanie anulowane.  

 1. Kupujący może otrzymać fakturę za Zamówienie po uzupełnieniu odpowiednich rubryk (NIP, nazwa firmy, dane kontaktowe) przy składaniu Zamówienia. Faktury są wysyłane na adres wskazany podczas składania Zamówienia. 

 1. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia Ceny przy odbiorze Zamówienia. Brak uiszczenia Ceny skutkuje niemożliwością odbioru przesyłki.  

 1. Kupujący przy zakupie Produktów i Usług dodatkowych ma możliwość skorzystania z płatności PayU – raty 0%.  

 1. W celu skorzystania z płatności PayU – raty 0% należy w Koszyku wybrać opcję systemu płatności PayU, a następnie ,,Raty". Po przekierowaniu na stronę banku należy wypełnić wniosek kredytowy. Płatność ratalna jest realizowana przez aktualnych partnerów PayU. Aby skorzystać z płatności ratalnej Kupujący nie musi posiadać konta w żadnym z tych banków. Po złożeniu wniosku Kupujący otrzymuje jego mailowe potwierdzenie. Bank po weryfikacji przesyła Kupującemu umowę kredytową do akceptacji. Koszt kredytu zależy od aktualnej oferty banku, przy akceptacji umowy Kupujący jest informowany o całkowitym koszcie. Po zaakceptowaniu umowy Kupujący otrzyma od Sprzedawcy wiadomość z potwierdzeniem otrzymania płatności, co jest jednoznaczne z rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bezpośrednio Bank. Sprzedawca korzysta z usługi zewnętrznej firmy PayU i nie ma wpływu na decyzję banku. 

 1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi lub kartą płatniczą są dokonywane wedle wyboru Kupującego za pośrednictwem serwisów zewnętrznych działających na podstawie odrębnych regulaminów. Kupujący korzystając z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą akceptuje odpowiedni regulamin serwisu, który wybrał.  

 1. Kupujący wyraża zgodę, aby dowód zapłaty (faktura lub paragon) został przesłany w formie elektronicznej na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia adres e-mail lub papierowej (wraz z przesyłką zawierającą Produkt). 

 1. W razie wyboru przez Kupującego płatności innej niż płatność u kuriera odliczoną kwotą i niedokonanie takiej płatności w terminie 24 godzin od dnia złożenia Zamówienia, Sprzedawca jest uprawniony do anulowania Zamówienia (odmowy akceptacji oferty Kupującego).  

 

XII. KOSZTY, SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY 

 

 1. Dostawa Produktu dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na adres wskazany przez Kupującego w Zamówieniu i w sposób przez niego wybrany.  

 1. Sprzedawca zapewnia Kupującemu bezpłatną Dostawę Produktu. 

 1. Bezpłatna dostawa Produktu realizowana jest za pośrednictwem Inpost lub DHL.  

 1. Termin dostawy Produktu wskazywany jest każdorazowo na Karcie Produktu, jednakże nie może wynosić dłużej niż 30 Dni roboczych. Co do zasady Sprzedawca realizuje Zamówienia w ciągu 1 Dnia roboczego, z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej, a czas dostawy Produktu przez kuriera wynosi około 2 Dni roboczych.  

 1. Początek biegu terminu dostawy rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia Zamówienia.  

 1. Termin dostawy Produktu może ulec wydłużeniu w razie wyboru przez Kupującego Usług dodatkowych odpowiednio o czas niezbędny do wykonania tych Usług dodatkowych (wskazany w ich opisie). 

 1. W razie odmowy odbioru Zamówienia lub braku uiszczenia Ceny przy wyborze przez Kupującego płatności u kuriera odliczoną kwotą Sprzedawca uprawniony jest do wezwania Kupującego odpowiednio do odbioru Zamówienia lub do uiszczenia Ceny i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego co najmniej 30-dniowego terminu. Brak wykonania zobowiązania przez Kupującego uprawnia Sprzedawcę do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w formie dokumentowej (poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Kupującego). Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę wygasa po upływie 30 dni od dnia upływu ww. terminu wskazanego w wezwaniu.   

 1. Dostawa poza terytorium Polski jest możliwa po uprzednim uzgodnieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej ze Sprzedawcą.  

 

XIII. ODDAJ STARĄ I KUP NOWĄ 

 

 1. Sprzedawca  udostępnia Użytkownikowi Formularz zgłoszenia Oddaj Starą i kup nową pod adresem: https://motusxd.pl/content/18-oddaj-stara-i-kup-nowa. 

 1. W celu skorzystania przez Użytkownika z Formularza zgłoszenia Oddaj starą i kup nową  konieczne jest wskazanie danych identyfikacyjnych i adresowych Użytkownika oraz informacji o hulajnodze elektrycznej posiadanej przez Użytkownika, wyszczególnionych w formularzu jako pola obowiązkowe.  

 1. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszenia Oddaj starą i kup nową, Sprzedawca sporządzi w ciągu 7 dni wycenę hulajnogi elektrycznej Użytkownika i prześle ją Użytkownikowi do akceptacji drogą elektroniczną. 

 1. Po zaakceptowaniu ww. wyceny, Użytkownik zostanie poproszony o przesłanie hulajnogi elektrycznej Użytkownika na koszt Sprzedawcy na adres: ul. Kolejowa 132, 28-500 Kazimierza Wielka, gdzie zostanie zweryfikowany stan techniczny tego Produktu oraz zgodność z informacjami wskazanymi przez Użytkownika w formularzu. 

 1. Po ostatecznej akceptacji Użytkownik otrzyma drogą elektroniczną do podpisu umowę. Szczegółowe warunki umowy zawarte będą w umowie przesłanej do Użytkownika.  

 1. W razie braku akceptacji wyceny i stanu hulajnogi elektrycznej  przez Użytkownika, hulajnoga ta zostanie odesłana do niego na wskazany przez Użytkownika w Formularzu zgłoszenia Oddaj starą i kup nową adres na koszt Sprzedawcy.  

 1. W razie braku odbioru hulajnogi elektrycznej przez Użytkownika, Sprzedawca wezwie Użytkownika do odbioru w wyznaczonym terminie, a po jego bezskutecznym upływie Sprzedawca będzie uprawniony do naliczenia opłat za bezumowne przechowywanie rzeczy według stawek rynkowych właściwych dla magazynowania rzeczy i obciążenia Użytkownika tymi opłatami.  

 

XIV. REKLAMACJE TOWARÓW – ZASADY OGÓLNE 

 

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt zgodny z zawartą Umową Sprzedaży i bez wad.  

 1. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego pisemnie na adres: Barel Sp. z o.o., ul. Kalwaryjska 69, 30-504 Kraków lub elektronicznie na adres: sklep@motusxd.pl lub pod numerem telefonu 12 889 99 35. Rekomendowane jest jednak składanie reklamacji poprzez wypełnienie zgłoszenia na stronie Autoryzowanego serwisu RG Media (https://rgmedia.pl/zglos-naprawe).  

 1. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji przyczyny składania reklamacji (tj. opisu wady lub niezgodności Produktu lub Usługi dodatkowej z Umową Sprzedaży, okoliczności w jakich doszło do ujawnienia wady lub niezgodności, itp.) żądania Kupującego oraz danych kontaktowych. 

 1. Z uwagi na charakter sprzedawanych Produktów i świadczonych Usług, zalecane jest, aby wraz ze złożeniem reklamacji, Kupujący przesłał reklamowany Produkt na adres Autoryzowanego serwisu: Kolejowa 138, 28-500 Kazimierza Wielka 

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.  

 1. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, a Kupującym jest Konsument, uważa się, że Sprzedawca uznał reklamację za zasadną. 

 1. W stosunku do Produktów może być udzielona gwarancja producenta na zasadach określonych w ogólnych warunkach gwarancji oraz karcie gwarancyjnej dołączonych do Produktów.  

 1. W stosunku do Przedsiębiorców nie stosuje się przepisów Ustawy o prawach konsumenta.  

 1. Rękojmia w stosunku do Przedsiębiorców jest wyłączona.  

 1. Konsument może uzyskać informacje na temat zarówno jego praw i obowiązków, jak i praw i obowiązków Sprzedawcy na stronie internetowej: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/reklamacja/ 

 

XV. REKLAMACJE DOTYCZĄCE UMÓW ZAWARTYCH PRZED 01.01.2023 (RĘKOJMIA) 

 

 1. W przypadku Produktów kupionych do dnia 31.12.2022 roku, zasady odpowiedzialności Sprzedawcy w razie stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej Produktu określają przepisy ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2022 roku. Sprzedawca poniżej przedstawia najistotniejsze regulacje. 

 1. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. 

 1. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. 

 1. Obniżona Cena powinna pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. 

 1. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna. 

 1. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Konsument może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. 

 1. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 

 1. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności wadliwego Produktu z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.  

 1. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt na adres: ul. Kolejowa 138, 28-500 Kazimierza Wielka. 

 1. Punkt 9 powyżej stosuje się do zwrotu Produktu w razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży i wymiany Produktu na wolny od wad. 

 1. Koszty wymiany lub naprawy Produktu ponosi Sprzedawca. 

 1. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany Produktu na wolny od wad lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży. 

 1. Jeśli Sprzedawca nie ustosunkuje się do złożonej przez Konsumenta reklamacji, uznaje się ją za uzasadnioną.  

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym punkcie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

XVI. REKLAMACJE DOTYCZĄCE UMÓW ZAWARTYCH OD 01.01.2023 

 

 1. W przypadku Produktów kupionych od dnia 01.01.2023 roku zasady odpowiedzialności Sprzedawcy w razie stwierdzenia niezgodności Produktów z Umową Sprzedaży określają przepisy Ustawy o prawach Konsumenta, w szczególności art. 43a i następne. 

 1. Jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z zawartą Umową Sprzedaży Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na podstawie przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta dotyczących niezgodności towaru z umową. 

 1. Produkt jest zgodny z Umową Sprzedaży, jeśli zgodne z Umową Sprzedaży pozostają w szczególności jego: 

 • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji; 

 • przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował. 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży. 

 1. W odniesieniu do Produktów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Sprzedaży treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową Sprzedaży miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Produktu z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową Sprzedaży wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił. 

 1. W razie niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, Kupujący może żądać naprawy Produktu lub wymiany. Jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może: wymienić Produkty, gdy Kupujący żądał naprawy, lub naprawić Produkt, gdy Kupujący żądał wymiany. 

 1. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, wartość Produktu zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży. 

 1. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. 

 1. Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta Produkt na swój koszt. 

 1. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony. 

 1. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy: 

 • Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z pkt 6 powyżej,  

 • Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z pkt 8 – 9 powyżej,  

 • brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową Sprzedaży; 

 • brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt 6 – 10 powyżej, 

 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 

 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży. 

 1. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu Ceny. 

 1. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest istotny. 

 1. Jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodnie z Umową Sprzedaży. 

 1. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. 

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

 

XVII. METODY POZASĄDOWEGO ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ  

 

 1. Konsument jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje na temat metod i warunków korzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji dostępne są m.in. na stronie internetowej prowadzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.polubowne.uokik.gov.pl lub https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php 

 1. Konsument jest uprawniony do:  

 1. skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu pomiędzy nim a Sprzedawcą zapewnianej przez powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizację społeczną, która zajmuje się ochroną konsumentów, np. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich),  

 1. zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, 

 1. zwrócenia się z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. 

 1. Konsument jest również uprawniony do skorzystania z europejskiej platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy nim a Sprzedawcą (platforma ODR). Link do platformy jest dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers 

 

XVII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.  

 1. W celu skutecznie odstąpienia od umowy zawartej na odległość wystarczające jest, aby Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu przed upływem powyższego terminu.  

 1. Odstąpienie można wysłać drogą mailową lub pisemnie – na dane kontaktowe wskazane w pkt III. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu w za pośrednictwem e-mail, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia.  

 1. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może również skorzystać z ustawowego formularza, stanowiącego Załącznik numer 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. 

 1. W przypadku Umowy Sprzedaży bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części. W przypadku umów o świadczenie Usług dodatkowych bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia zawarcia tej umowy.  

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży uważa się ją za niezawartą.  

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym), o ile dostawa Produktu nie była bezpłatna. 

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami (w trakcie składania oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w przypadku, gdy płatność za Produkt uiszczana była za pobraniem, Konsument może wskazać numer rachunku bankowego, na który zostanie zwrócona płatność).  

 1. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku gdy płatność została uiszczona przez kredytodawcę w związku z zawarciem przez Konsumenta umowy o kredyt konsumencki, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rachunek kredytodawcy.  

 1. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.  

 1. W celu prawidłowego zidentyfikowania odsyłanego Produktu zalecane jest, aby Konsument dołączył dowód sprzedaży (fakturę lub rachunek lub ich kopię).  

 1. Do zachowania terminu zwrócenia Produktu wystarczy jego odesłanie przed upływem terminu.  

 1. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.  

 1. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.  

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentom w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach Konsumenta, w szczególności o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy. 

 1. W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy o kredyt konsumencki zawarty w ramach płatności ratalnej, Sprzedawcy przysługuje roszczenie do Konsumenta o zapłatę Ceny, chyba że Konsument odstąpi od Umowy Sprzedaży i zwróci Produkty. 

 1. W razie odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży w zakresie Produktu, co do którego Konsument zamówił Usługi dodatkowe, Umowa Sprzedaży wygasa również w odniesieniu do tych Usług dodatkowych. 

  

XIX. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

 

 1. Użytkownik, który umieszcza za pośrednictwem Sklepu internetowego jakiekolwiek Treści, w szczególności korzystając z Recenzji, w tym zdjęcia lub grafiki, wiadomości lub opinie umieszczone w jakimkolwiek miejscu Sklepu Internetowego udziela Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji w stosunku do tych Treści na następujących polach eksploatacji: wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, modyfikowanie, uzupełnianie, usuwanie, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie.  

 1. Sprzedawca uprawniony jest do wykonywania praw zależnych do Treści oraz do udzielania zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do Treści, w zakresie uzasadnionym prowadzoną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą, w tym do ulepszenia lub zmiany sposobu funkcjonowania Sklepu internetowego lub do promocji Produktów Sprzedawcy i tworzenia pozytywnego wizerunku marek, którymi posługuje się Sprzedawca.  

 1. Sprzedawca uprawniony jest do udzielania sublicencji do Treści w zakresie uzasadnionym prowadzoną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą, w tym do ulepszenia lub zmiany sposobu funkcjonowania Sklepu internetowego lub do promocji Produktów Sprzedawcy i tworzenia pozytywnego wizerunku marek, którymi posługuje się Sprzedawca.  

 1. Użytkownik zamieszczając Treści, w szczególności grafiki oraz zdjęcia oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie majątkowe i osobiste do zamieszczanych Treści, wyraża zgodę na publikację Treści w Sklepie internetowym oraz nie będzie dochodził od Sprzedawcy żadnych roszczeń z tego tytułu.  

 1. Użytkownik może wypowiedzieć licencję w każdym czasie przesyłając do Sprzedawcy oświadczenie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na dane kontaktowe wskazane w pkt II Regulaminu.  

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Sklepu internetowego (w całości lub w części), w tym do Treści, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach, jak również do nazwy, domeny internetowej, należą do Sprzedawcy lub innych podmiotów trzecich i objęte są ochroną ustawy o prawie autorskim lub prawach pokrewnych oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Użytkownik nie jest uprawniony do ich wykorzystywania.  

 

XX. FORMULARZ ZGŁOSZENIA AUTORYZOWANEGO SERWISU  

 

 1. Formularz zgłoszenia Autoryzowanego serwisu dostępny jest pod adresem: https://motusxd.pl/content/13-autoryzowane-serwisy-motus 

 1. Formularz zgłoszenia Autoryzowanego serwisu dostępny jest wyłącznie dla Przedsiębiorców i umożliwia im przesłanie zgłoszenia do Sprzedawcy w celu uzyskania statusu Autoryzowanego serwisu.  

 1. W celu przesłania zgłoszenia niezbędne jest wskazanie imienia i nazwiska zgłaszającego, nazwy firmy Przedsiębiorcy, NIP, adres firmy Przedsiębiorcy, adres e-mail, złożenie oświadczenia w przedmiocie tego, czy Przedsiębiorca sprzedaje hulajnogi elektryczne. Przedsiębiorca może również zamieścić wiadomość do Sprzedawcy. 

 1. Użytkownik przesyłający zgłoszenie oświadcza, że jest osobą uprawnioną do reprezentacji Przedsiębiorcy, którego dotyczy zgłoszenie.  

 1. Sprzedawca kontaktuje się z Przedsiębiorcą, który przesłał Formularz zgłoszenia Autoryzowanego serwisu drogą elektroniczną w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ww. formularza.  

 1. Sprzedawca nie jest związany przesłaniem przez Przedsiębiorcę Formularza zgłoszenia Autoryzowanego serwisu, co oznacza, że nie jest zobowiązany do jego uwzględnienia. Przesłanie Formularza zgłoszenia Autoryzowanego serwisu stanowi wyłącznie zainicjowanie kontaktu ze Sprzedawcą, natomiast szczegółowe zasady i warunki otrzymania statusu Autoryzowanego serwisu Strony uzgadniają w drodze odrębnej umowy.  

 1. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych wskazanych w Formularzu zgłoszenia Autoryzowanego serwisu.  

 

 XXI. DANE OSOBOWE 

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sprzedawca.  

 1. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych Użytkowników można znaleźć w Polityce Prywatności pod adresem: https://motusxd.pl/content/26-polityka-motusxdpl

 

XXII. ZMIANA REGULAMINU 

 

 1. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w następujących przypadkach i w zakresie, jaki wynika z opisanych poniżej okoliczności:  

 • zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie, w jakim zmiana ta dotyczy treści Regulaminu; 

 • konieczność doprecyzowania postanowień Regulaminu lub ich zmiany, która wynika ze zmiany interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa dokonywanej przez organy administracji publicznej, sądy powszechne i inne instytucje zajmujące się ochroną praw konsumenta, w tym w szczególności wynikająca z orzeczeń, wyroków, decyzji, postanowień, zaleceń lub wytycznych wyżej wymienionych podmiotów – nawet jeśli Sprzedawca nie jest ich bezpośrednim adresatem (np. nie uczestniczył w danym postępowaniu jako jego strona);  

 • wprowadzenie przez Sprzedawcę nowych funkcjonalności Sklepu internetowego lub zmiana zakresu dotychczasowych funkcjonalności; 

 • zmiana metod płatności lub wprowadzenie nowych metod płatności;  

 • zmiana warunków technicznych świadczenia Usług Elektronicznych wynikająca z konieczności dostosowania ich do aktualnych wymagań; 

 • zmiana adresów stron internetowych odwołujących się do regulaminów lub innych dokumentów powoływanych w Regulaminie;  

 1. Zmiana Regulaminu, o której mowa w ust. 1 powyżej, wchodzi w życie po 14 dniach od dnia opublikowania jej w Sklepie internetowym i poinformowania drogą mailową o wprowadzanych zmianach. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych (np. Konta, Newslettera) w terminie do 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.  

 1. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów Sprzedaży, które zostały zawarte przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu oraz Umów o świadczenie Usług Elektronicznych lub jakichkolwiek innych umów, które zostały zawarte i wykonane przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu.  

 1. Zmiana danych identyfikacyjnych lub kontaktowych Sprzedawcy bądź jego Partnerów nie stanowi zmiany Regulaminu. 

 

XXIII. POSTANOWIENIA DODATKOWE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW  

 

 1. Sprzedawca, jak również jego pracownicy, współpracownicy, pełnomocnicy lub inne osoby działające w imieniu Sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności względem Przedsiębiorców za wszelkie szkody, w tym utracone korzyści, chyba że szkoda ta powstała z winy umyślnej.  

 1. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy ograniczona jest do kwoty 15.000,00 PLN.   

 1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.  

 

XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mogą naruszać oraz nie mogą być interpretowane w sposób naruszający prawa Użytkowników będących Konsumentami. 

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu są zawierane w języku polskim. 

 1. Do umów zawieranych na podstawie Regulaminu stosuje się prawo polskie. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Użytkownika będącego Konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem będącym Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru. 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 07.06.2023. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

 
Miejscowość, data 

……………………………………… 

BAREL Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Krakowie  

ul. Kalwaryjska 69 

30-504 Kraków 

     

Oświadczenie 

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 

lub poza lokalem przedsiębiorstwa 

 

Ja/My (*)……………………………….…….…………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ……………………………………………………………..…………..…… 

umowy dostawy następujących rzeczy(*) ………………………………………..………….…………….………………….. 

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)………………………………………………….. 

 o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………..………………….……………..…………………….. 

Data zawarcia umowy/odbioru(*)…………………………………………………………………………………..………………. 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)……………………………………………………………………………………………………. 

Adres konsumenta(-ów)………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………… 

Podpis konsumenta(-ów) 

(*) Niepotrzebne skreślić

 

POUCZENIE DOTYCZĄCE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 1. zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług od dnia zawarcia umowy; 

 1. w którym weszli Państwo w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Produktu - w przypadku umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące towarem 

 1. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu Produktów, które dostarczane są osobno. 

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas - BAREL Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kalwaryjska 69, 
  30-504 Kraków, tel. [], e-mail: [] o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). 

 1. Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy 

 1. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

 1. Ponoszą Państwo jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.  

 1. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. 

 

Twój koszyk

Nie ma więcej produktów w koszyku

Zaloguj się

Menu